Difference: FrameElementAuthority ( vs. 1)

Revision 12015-02-02 - heidihal

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

authority

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksissä Deny_permission, Exclude_member, Pardon, Ruling_legally (nyk. Legal_rulings) ja Submitting_documents

Määritelmä

  • KUVAUS: Henkilö, ryhmä tai instituutio, jolla on valtaa jokin toisen henkilön suhteen ja voi päättää jostakin tätä koskevasta asiasta.
  • ESIM: Lääkärini on KIELTÄNYT juomasta kraanavettä. (Deny_permission)
    Paavi JULISTANUT PANNAAN Neuvosto-Venäjän ja kommunismin. (Exclude_member)
    Senaatti on MÄÄRÄNNYT lääkintähallitutsen julistamaan apteekin erioikeudet baettawiksi 'laillisessa järjestyksessä. (Ruling_legally)

Esiintyy kehyksissä

Deny_permission, Exclude_member, Institutionalization, Pardon, Ruling_legally, Submitting_documents

-- HeidiHal - 2015-02-02

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback