Difference: FrameElementAddress (2 vs. 3)

Revision 32015-01-30 - heidihal

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

address

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Contacting

Määritelmä

Changed:
<
<
  • KUVAUS: Metaforinen paikka tai piste kommunikaatiosysteemissä, jonka kautta kommunikaatio tapahtyy, esim osoite tai puhelinnumero.
>
>
  • KUVAUS: Metaforinen paikka tai piste kommunikaatiosysteemissä, jonka kautta kommunikaatio tapahtuu, esim osoite tai puhelinnumero.
 
  • ESIM: Asiakas hoitaa tilisiirron OTTAMALLA YHTEYTTÄ palvelunumeroon, joka maksaa noin 60 penniä minuutissa. (Contacting)

Esiintyy kehyksissä

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback