Difference: AvoinSuomenKielenMorfologinenJasennin (9 vs. 10)

Revision 102008-11-05 - HennaRiikkaLaitinen

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="VirtualOrganizations"

Avoimen lähdekoodin morfologinen jäsennin suomen kielelle: kaavailuja, osasia ja osapuolia

Line: 37 to 37
 Kommentteja, lisää vapaasti:
 
<--/commentPlugin-->

-- KimmoKoskenniemi - 12 May 2006

Changed:
<
<
META TOPICMOVED by="AnssiYliJyra" date="1156926948" from="KitWiki.AvoinSuomenKielenMorfologinenJasennin" to="KitWiki.Challenge:AvoinSuomenKielenMorfologinenJasennin"
>
>
META TOPICMOVED by="HennaRiikkaLaitinen" date="1225878432" from="KitWiki.Challenge:AvoinSuomenKielenMorfologinenJasennin" to="KitWiki.AvoinSuomenKielenMorfologinenJasennin"
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback