Difference: MaterialDetailedSearch ( vs. 1)

Revision 12006-09-11 - SauliNurmi

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="MaterialEn"
<--
Tässä haetaan yksityiskohtaiset tiedot materiaaleista. 
Include-tagit ovat seuraavat:
ExcludeSystemNames estää järjestelmän sivujen näkymisen
KeywordDetailedSearch[kieli] hakee kunkin kielen mukaisen avainsanavalikoiman sen mukaan, mitä valintoja syöttölomakkeelta on ruksittu
-->

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback