Difference: ICLFIInternationalCorpusOfLearnerFInnishMaterial (1 vs. 2)

Revision 22008-06-26 - MarkettaHarjuAutti

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="MaterialEn"
Line: 8 to 8
 
FORM FIELD MaterialNameSv MaterialNameSv ICLFI - International Corpus of Learner FInnish
|*FORM FIELD MaterialDescriptionEn*|MaterialDescriptionEn|The International Corpus of Learner Finnish (ICLFI) is bomg compiled during the project in 2008-2011. The data for the corpus will be compiled with the help of the foreign universities around the world in which Finnish is studied as a foreign language. The corpus will consist of Finnish learners’ spontaneously produced texts in language learning situations. The corpus will help to clarify the specific characteristics of LL and also in order to make more relevant support material for learning, such as dictionaries and educational material. The size of the data is 120.000 words at he moment.

| |*FORM FIELD MaterialDescriptionFi*|MaterialDescriptionFi|Kansainvälinen oppijansuomen korpus (ICLFI). Tutkimusaineisto kerätään ulkomaisissa yliopistoissa suomen kieltä opiskelevien tuottamista teksteistä. Aineistossa tulee olemaan tekstejä lukuisten eri äidinkielisten suomenoppijoiden tuottamana, joten sen avulla on mahdollista tutkia mm. äidinkielen vaikutusta laaja-alaisesti. Laaja sähköinen aineisto tekee mahdolliseksi monenlaisten, uusienkin tutkimuskysymysten esittämisen ja tutkimusmetodien kehittämisen. Tällä hetkellä korpuksen laajuus on 120 000 sanetta. Sitä täydennetään jatkuvasti.

Hankkeessa ovat mukana Oulun yliopiston suomi toisen ja vieraana kielenä -oppiaineen lisäksi Petroskoin valtionyliopiston Suomen kielen ja kirjallisuuden laitos, Tallinnan yliopiston Eesti filoloogia osakond ja Uumajan yliopiston Institutionen för språkstudier. Hanke on saanut rahoitusta Uumajan yliopiston humanistiselta tiedekunnalta ja Pohjoismaiden ministerineuvostolta. |

Changed:
<
<
|*FORM FIELD MaterialDescriptionSv*|MaterialDescriptionSv|The International Corpus of Learner Finnish (ICLFI) is being compiled during the project in 2008-2011. The data for the corpus will be compiled with the help of the foreign universities around the world in which Finnish is studied as a foreign language. The corpus will consist of Finnish learners’ spontaneously produced texts in language learning situations. The corpus will help to clarify the specific characteristics of LL and also in order to make more relevant support material for learning, such as dictionaries and educational material. The size of the data is 120.000 words at the moment.

|

>
>
|*FORM FIELD MaterialDescriptionSv*|MaterialDescriptionSv|The International Corpus of Learner Finnish (ICLFI) is being compiled during the project in 2008-2011. The data for the corpus will be compiled with the help of the foreign universities around the world in which Finnish is studied as a foreign language. The corpus will consist of Finnish learners’ spontaneously produced texts in language learning situations. The corpus will help to clarify the specific characteristics of LL and also in order to make more relevant support material for learning, such as dictionaries and educational material. The size of the data is 137.000 words at the moment.

|

 
FORM FIELD MaterialURL MaterialURL http://www.oulu.fi/hutk/suomi/oppijankieli http://www.oulu.fi/hutk/suomi/oppijankieli/en
FORM FIELD MaterialContacts MaterialContacts University of Oulu, Finnish Language
FORM FIELD EntryCategory EntryCategory Material

Revision 12008-06-13 - MarkettaHarjuAutti

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="MaterialEn"

META FORM name="MaterialForm"
FORM FIELD MaterialNameEn MaterialNameEn ICLFI - International Corpus of Learner FInnish
FORM FIELD MaterialNameFi MaterialNameFi Kansainvälinen oppijansuomen korpus (ICLFI).
FORM FIELD MaterialNameSv MaterialNameSv ICLFI - International Corpus of Learner FInnish
|*FORM FIELD MaterialDescriptionEn*|MaterialDescriptionEn|The International Corpus of Learner Finnish (ICLFI) is bomg compiled during the project in 2008-2011. The data for the corpus will be compiled with the help of the foreign universities around the world in which Finnish is studied as a foreign language. The corpus will consist of Finnish learners’ spontaneously produced texts in language learning situations. The corpus will help to clarify the specific characteristics of LL and also in order to make more relevant support material for learning, such as dictionaries and educational material. The size of the data is 120.000 words at he moment.

| |*FORM FIELD MaterialDescriptionFi*|MaterialDescriptionFi|Kansainvälinen oppijansuomen korpus (ICLFI). Tutkimusaineisto kerätään ulkomaisissa yliopistoissa suomen kieltä opiskelevien tuottamista teksteistä. Aineistossa tulee olemaan tekstejä lukuisten eri äidinkielisten suomenoppijoiden tuottamana, joten sen avulla on mahdollista tutkia mm. äidinkielen vaikutusta laaja-alaisesti. Laaja sähköinen aineisto tekee mahdolliseksi monenlaisten, uusienkin tutkimuskysymysten esittämisen ja tutkimusmetodien kehittämisen. Tällä hetkellä korpuksen laajuus on 120 000 sanetta. Sitä täydennetään jatkuvasti.

Hankkeessa ovat mukana Oulun yliopiston suomi toisen ja vieraana kielenä -oppiaineen lisäksi Petroskoin valtionyliopiston Suomen kielen ja kirjallisuuden laitos, Tallinnan yliopiston Eesti filoloogia osakond ja Uumajan yliopiston Institutionen för språkstudier. Hanke on saanut rahoitusta Uumajan yliopiston humanistiselta tiedekunnalta ja Pohjoismaiden ministerineuvostolta. | |*FORM FIELD MaterialDescriptionSv*|MaterialDescriptionSv|The International Corpus of Learner Finnish (ICLFI) is being compiled during the project in 2008-2011. The data for the corpus will be compiled with the help of the foreign universities around the world in which Finnish is studied as a foreign language. The corpus will consist of Finnish learners’ spontaneously produced texts in language learning situations. The corpus will help to clarify the specific characteristics of LL and also in order to make more relevant support material for learning, such as dictionaries and educational material. The size of the data is 120.000 words at the moment.

|

FORM FIELD MaterialURL MaterialURL http://www.oulu.fi/hutk/suomi/oppijankieli http://www.oulu.fi/hutk/suomi/oppijankieli/en
FORM FIELD MaterialContacts MaterialContacts University of Oulu, Finnish Language
FORM FIELD EntryCategory EntryCategory Material
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback