Difference: EducationSv (1 vs. 3)

Revision 32008-02-21 - HennaRiikkaLaitinen

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="FiLTWikiSv"

In English | Suomeksi | På svenska

Line: 17 to 17
  Studerande inom KIT-nätverket får fritt välja kurser från de andra deltagande institutionerna. En stor del av kurser kan tas via Internet med hjälp av bl.a. e-post, www och videokonferensteknik. Idén är att studerande i varje deltagande universitet har möjlighet att läsa grundstudierna i språkteknologi (40 studiepoäng, motsvarar 20 studieveckor), delvis som web-kurser och delvis som lokala kurser.
Changed:
<
<
>
>
 
Changed:
<
<
>
>
 

Forskarutbildning

Revision 22007-11-27 - TeroAalto

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="FiLTWikiSv"
Changed:
<
<

FiLT - Language Technology Documentation Centre in Finland

>
>

In English | Suomeksi | På svenska

<-- 
  • Local LANGUAGE = Swedish
-->
 

Utbildning inom språkteknologi

Line: 126 to 130
 
Deleted:
<
<  • Local PAGENAME = Education
  • Local LANGUAGE = Swedish

Revision 12006-09-05 - SauliNurmi

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FiLTWikiSv"

FiLT - Language Technology Documentation Centre in Finland

Warning
This site does not allow %INCLUDE% of URLs

Utbildning inom språkteknologi

Grundnivå

Språkteknologi kan studeras som huvudämne vid Institutionen för allmän språkvetenskap vid Helsingfors universitet och som biämne vid flera andra universitet (åtminstone Tammerfors och Joensuu). Studeranden vid Helsingfors teknologiska universitet har möjlighet att specialisera sig på språk och språkteknologi under slutskedet av sina studier.

Sedan 2001 har det funnits ett nationellt nätverk för språkteknologiutbildning (KIT-nätverket) med 10 deltagande universitet. Det koordineras av Institutionen för allmän språkvetenskap vid Helsingfors universitet och var finansierad av Undervisningsministeriet tills året 2005.

Studerande inom KIT-nätverket får fritt välja kurser från de andra deltagande institutionerna. En stor del av kurser kan tas via Internet med hjälp av bl.a. e-post, www och videokonferensteknik. Idén är att studerande i varje deltagande universitet har möjlighet att läsa grundstudierna i språkteknologi (40 studiepoäng, motsvarar 20 studieveckor), delvis som web-kurser och delvis som lokala kurser.

Forskarutbildning

Det finns en nationell forskarskola för språkteknologi i Finland (Graduate School of Language Technology in Finland, KIT-GS) med 10 forskarutbildningsstuderande. KIT-GS sattes igång 2002 och en studerande har redan doktorerat under våren 2004. Två till studerande doktorerade under sommaren 2005.

Det finns också en nordisk forskarskola Nordic Graduate School of Language Technology (NGSLT), som NordForsk finansierar.

Språkteknologi vid universitet och högskolor i nordiska länder och Europa  • Local PAGENAME = Education
  • Local LANGUAGE = Swedish
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback