Backlinks to UnixGroupsFin in KitWiki Web (Search all webs)

Results from KitWiki web retrieved at 19:21 (GMT)

Unix ryhmät Corpus koneen käyttäjän pääsy niihin aineistoihin, joihin hän on saanut käyttöoikeuden, toteutetaan ns. Unix ryhmien avulla. Tällaisilla ryhmillä on ryhm ...
Number of topics: 1

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback