Backlinks to OFiTwol in KitWiki Web (Search all webs)

Results from KitWiki web retrieved at 16:13 (GMT)

Affiksien ja morfotaksin taulukko Taulukossa on sarakkeita, joiden sisällöstä voidaan mekaanisesti tehdä LEXC muotoinen leksikko. Muutamat tiedot kannattaa erottaa ...
Symbolien ja piirteiden taulukot LEXICAL SURFACE DESCRIPTION EXAMPLES {k} k 0 A, D gradating stop k~0 t a k {k}:0 {ie}i n ; h a k {k}:0 e {C}:0 ...
Sanojen taulukko HEADWORD BASEFORM NEXT FEATURES BASEWORD GRAD valo valo N01 katto katt o N01 C hääpidot hää pit o N01 ...
Statistics for nop KitWiki Web Month: Topic views: Topic saves: File uploads: Most popular topic views: Top contributors for topic save ...
Number of topics: 4

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback