Backlinks to KitPuhujaehdokkaat in KitWiki Web (Search all webs)

Results from KitWiki web retrieved at 18:19 (GMT)

KIT ohjelma järjestää vuosittain seminaarin, jonne kutsutaan jonkin kieliteknologian alan ulkomainen kuuluisuus puhumaan. Langnet maksaa tilaisuuden ja Langnetin koordinaattori ...
Number of topics: 1

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback