Backlinks to KitOpForm in KitWiki Web (Search all webs)

Results from KitWiki web retrieved at 06:00 (GMT)

KIT verkoston opetus lukuvuonna 2007 2008 Uuden kurssin tietojen lisääminen Kurssien teknisten tunnusten tulee alkaa tekstillä KitOp2700 , joka on alla olevassa ...
Morfologinen jäsennys (CLT260) KimmoKoskenniemi 22 Aug 2007
(kurssin nimi) KimmoKoskenniemi 22 Aug 2007
Kieliteknologian ATK ympäristö (CLT130) KimmoKoskenniemi 22 Aug 2007
(kurssin nimi) KimmoKoskenniemi 22 Aug 2007
Johdanto tiedonhakututkimukseen
Tiedonhaun matemaattiset menetelmät
Emergence of early cognition, communication and language from humans to machines (T616090) KimmoKoskenniemi 22 Aug 2007
Vokologian tutkimusharjoittelu
Poikkeavat äänenlaadut
Johdatus puheen ja äänen akustiikkaan
Yleisen fonetiikan peruskurssi
Tiedonhaun kieliteknologia
Johdatus puhetekniikkaan ja vokologiaan
Leksikografia ja terminologia
Semantiikan ja pragmatiikan peruskurssi
Yleisen kielitieteen peruskurssi
KIT verkoston opetus lukuvuonna 2008 2009 Uuden kurssin tietojen lisääminen Kurssien teknisten tunnusten tulee alkaa tekstillä KitOp2008 , joka on alla olevassa ...
(kurssin nimi) KimmoKoskenniemi 22 Aug 2007
nop KitWiki Web Preferences The following settings are web preferences of the KitWiki web. These preferences overwrite the site level preferences in ., and ...
Number of topics: 23

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback