Backlinks to HyClt255s2011L06 in KitWiki Web (Search all webs)

Results from KitWiki web retrieved at 15:05 (GMT)

Khiin neliö testi ( Chi;2 testi) Sisällysluettelo Käyttötarkoitus Chi;2 testillä on kaksi käyttötarkoitusta: Chi;2 testillä voi testata, noudattaako muuttuja ...
Tyypillisiä tilastollisia kysymyksenasetteluja ja niihin soveltuvia menetelmiä Onko muuttujan jakautuma normaali? Oletetaan, että meillä on muuttuja F$X , joka on ...
CLT255: Kieliteknologia tilastomemetelmät (syksy 2011) Luentokerrat ja muuta materiaalia Luento 1 ja tehtävä nro 1 Taulukkolaskin havaintomatriisin laatimisessa ...
Lähdemateriaalina käytettyjä luentoja ja harjoituksia koskevat kriittiset huomiot ja korjausehdotukset Kontribuoijat: Antoine (huomiot 1 3), ... 1. Nollahypoteesi ...
Baayenin kirja `Analyzing Linguistic Data` on nyt saatavilla sekä yliopiston kirjastosta että opettajalta. Opettajalta kirjan ovat lainanneet Edita, Juha ja Maija ...
Statistics for nop KitWiki Web Month: Topic views: Topic saves: File uploads: Most popular topic views: Top contributors for topic save ...
Number of topics: 6

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback