Backlinks to HltDegreeRequirementPage in KitWiki Web (Search all webs)

Results from KitWiki web retrieved at 15:21 (GMT)

Master`s Programme in Speech, Language and Translation Technologies These pages are for developing the present Kieli , puhe ja käännösteknologian maisteriohjelma ...
Kieliaineiden opiskelija, erikoistumisala kieliteknologia yhteensä 120 op sekä skriptiohjelmointi että ohjelmoinnin perusteet mukana, tarvitaanko molempia ...
Kieliaineiden opiskelija, erikoistumisalana puheteknologia teknisinä taitoina unix perusteet, rakenteisten dokumenttien perusteet ja säännölliset lausekkeet, ...
Kieliaineiden opiskelija, erikoistumisalana käännösteknologia yleisen kielitieteen opinnot ja fonetiikka tehty ei sisällä : morfologinen ja syntaktinen j ...
Tietojenkäsittelytieteen opiskelija, erikoistumisalana tietojenkäsittelytiede Opintojakso x op Valmentavat opinnot yht 16 19 op Fonetiikan ...
Tietojenkäsittelytiede (esim. JoY) erikoistumisala kieliteknologia perusopinnot kieliteknologiasta tehty KIT verkostossa yht. 148 op (opiskelija haluaa tehd ...
Statistics for nop KitWiki Web Month: Topic views: Topic saves: File uploads: Most popular topic views: Top contributors for topic save ...
Number of topics: 7

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback