Backlinks to EsiSelvitys in KitWiki Web (Search all webs)

Results from KitWiki web retrieved at 09:20 (GMT)

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmän toteutus (2009 2010) Development project of AAI for Finnish language resources Project plan and schedule ...
Loppukokous Määrittelyn läpikäynti Järjestelmä toteutetaan ensivuonna. Kolmenlaista aineistoa: Vapaa Tutkimus ja opetuskäyttöön ...
Requirements specification Definitions DATABASE: CSC`s customer database is called Askare, later database in this document HAKA: Identity federation of ...
Under Development: The New Homepage for the Language Bank New pages Sciences and Methods: Linguistics Tiedealat ja Menetelmät: Kielitiede READY The Language ...
Kokous 28.8. klo 12:30 Paikka: CSC, kokoushuone Sensori Läsnä: Kimmo Koskenniemi, Antti Arppe, Pekka Järveläinen, Totti Mäkelä, Satu Torikka Kokouksen järjestäytyminen ...
Statistics for nop KitWiki Web Month: Topic views: Topic saves: File uploads: Most popular topic views: Top contributors for topic save ...
Number of topics: 6

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback